Referencie

2024
SOITRON
Tvorba projektového zámeru a dokumentácie v zmysle požiadaviek Vyhlášky č. 401/2023 Slovenskej republiky o riadení projektov a zmenových požiadaviek.
SOITRON
Poradenské služby v oblasti analýzy, definovanie procesov a testovania dodávky pre projekt "Centrálny registrer dopravných údajov pre Dopravný úrad".
ESET
Poradenské služby v oblasti podpory zberu a definovania požiadaviek pre IT systémy, analýzy, definovanie procesov a testovania IT dodávky pre projekt "Podpora Dexter IT team-u" pre klienta ESET, spol. s r.o.
Senires
Realizácia poradenstva, konzultácie a administratívna podpora pri žiadosti pre Výzvu.
2023
Ernst&Young
Nastavenie procesov organizácie Broadband Office, vytvorenie procesného a kompetenčného modelu fungovania BCO na Slovensku.
2022
Erste Bank Serbia
Poradenské práce v oblasti procesov, nastavenia a riadenia prevádzky IT pre projekt LIFT, klient Erste Bank Serbia (EBS).
KP Solutions
Konzultačné služby v oblasti nastavenie riadenie spoločnosti KP SOLUTIONS a rozvoja spoločnosti v oblasti telekomunikačných služieb a ostatných činností spoločnosti.
Aspiro, a.s.
Poradenské práce pri príprave lPCEl žiadosti.
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Služby v oblasti personálneho manažmentu, poradenstva a analýzy personálu a riadenia ľudských zdrojov daného Odboru nákupu a verejného obstarávania.
2021
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Procesno-metodická analýza súčasného stavu spracúvania osobných údajov.
Life Star Emergency, s.r.o.
Realizácia poradenstva, konzultácie a administratívna podpora pri žiadosti pre Výzvu Podpora technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu a dopravnú zdravotnú službu počas pandémie vyvolanej ochorením COVID19 (Life Star Emergency, s.r.o.).
UNDP
Poradenské služby pri tvorbe tréningového materiálu v oblasti interoperability IT pre koncového zákazníka UNDP.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Realizácia GAP analýzy a implementácia opatrení z analýzy v zmysle požiadaviek zákona o Kybernetickej bezpečnosti.
EBRD
Analýza interných procesov organizácie NCZI s cieľom eliminácie nadbytočných a duplicitných činností a výslednou optimalizáciou kapacít a ľudských zdrojov.
Synergos s.r.o.
Komplexné poradenstvo v procese žiadania o Kreatívny Voucher.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Realizácia GAP analýzy za účelom dosiahnutia súladu s požiadavkami Nariadenia o GDPR.
2020
KOBAX
Administratívne poradenstvo pri vypracovávaní žiadosti o EÚ fondy.
Železnice Slovenskej republiky
Poskytovanie poradenských služieb pri overovaní finančných a ekonomických modelov priebehajúcich projektov financovaných cez EÚ fondy.
Gafa AUTODIELY
Poradenstvo v otázkach implementácie požiadaviek GDPR v podmienkach spoločnosti.
EKOCONSULT / IIB
Monitorovanie priebehu modernizácie a ekologizácie Zvolenskej teplárenskej podľa požoadaviek financujúcej banky IIB a zabezpečovanie súladu s jej enviromantálnymi a sociálnymi predpismi.
2019
VŠZP
Komplexná analýza a zhodnotenie existujúceho stavu komunikačnej infraštruktúry.
Železnice Slovenskej republiky
Zabezpečenie projektového riadenie pri konsolidácii priestorových údajov geografického informačného systému ŽSR.
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
Vypracovanie dokumentácie na zabezpečnie súladu s Nariadením GDPR v podmienkach spoločnosti.
Fakultná nemocnica Prešov
Analýza a optimalizácia výberu poplatkov a návrh riešenia na implementáciu systému pre ich automatizovaný výber.
ŽSR
Poradenské služby - overenie finančných a ekonomických modelov.
Castingová agentúra CINEJESSY
Poradenstvo v otázkach implementácie požiadaviek GDPR v podmienkach spoločnosti.
Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Realizácia GAP analýzy a následný návrh opatrení na dosiahnutie súladu s GDPR.
United Nation Development Program
Vypracovanie detailnej funkčnej špecifikácie pre vývoj dopravného systéme pre Ministerstvo dopravy a námorných záležitostí Čiernej hory.
SPOJNET
Poskytovanie služieb podnikového poradenstva, implementácia podnikových proceosv, doplnkové administrátorské práce, pomoc pri VO.
Malokarpatské múzeum v Pezinku
Poradenstvo v otázkach implementácie požiadaviek GDPR v podmienkach spoločnosti.
Fakultná nemocnica Prešov
Implementácia zásad GDPR a systemizácia GDPR do systému manažérstva kvality ISO 9001.
Interway
Poskytovanie služieb podnikového poradenstva, implementácia podnikových proceosv, doplnkové administrátorské práce, pomoc pri VO.
2018
Národné centrum zdravotníckych informácií
Zabezpečenie jednotnej koordinácie viacerých činností v rámci dedikovaného projektového riadenia vo fáze masívneho rolloutu Národného zdravotníckeho informačného systému.
Fakultná nemocnica Prešov
Realizácia GAP analýzy a následný návrh opatrení na dosiahnutie súladu s GDPR.
DATASYS
Rozšírenie spracovávaných údajov ezásielky, spracovanie údajov zo vstupných súborov až po DWH.
AXON PRO
Návrh GUI a testovacie scenáre pre projekt ITMS2014+.
Slovenská pošta, a.s.
Realizácia GAP analýzy a následný návrh opatrení na dosiahnutie súladu s GDPR.
Hotel Tereza
Poradenstvo v otázkach implementácie požiadaviek GDPR v podmienkach spoločnosti.
GIA Slovakia spol. s r.o.
Realizácia GAP analýzy a následný návrh opatrení na dosiahnutie súladu s GDPR.
Advokátska kancelária Judr Terézia Kudla
Poradenstvo v otázkach implementácie požiadaviek GDPR v podmienkach spoločnosti.
Stredisko kultúry Vajnorská
Spracovanie informačných povinností pre rodičov detí v súvislosti s GDPR.
Slovenská pošta, a.s.
Analýza požiadaviek, vývoj softvérového riešenia na zabezpečenie automatizácie správy dispečerských hlásení.
Región Turizmu Košice

Poradenstvo v otázkach implementácie požiadaviek GDPR v podmienkach spoločnosti.

Joulie Femme, s.r.o.

Realizácia GAP analýzy a následný návrh opatrení na dosiahnutie súladu s GDPR.

G-CASSANOVA, s.r.o.

Realizácia GAP analýzy a následný návrh opatrení na dosiahnutie súladu s GDPR.

Adam Slovakia, s.r.o.
Realizácia GAP analýzy a následný návrh opatrení na dosiahnutie súladu s GDPR.
Píla Rosík, s.r.o.
Realizácia GAP analýzy a následný návrh opatrení na dosiahnutie súladu s GDPR.
Slovenský pozemkový fond
Štúdia uskutočniteľnosti elektronizácie služieb verejnosti a optimalizáce činností organizácie SPF so zavedením informačnej podpory pre tieto činnosti.
Pôdohospodárska platobná agentúra
Analýza IKT infraštruktúry a vytvorenie katalógu služieb IS, vrátane odporúčania, ktoré služby sú vhodné na migráciu do vládneho cloudu.
2017
Slovenský pozemkový fond
Služby projektového manažmentu za účelom riadenia Implementácie registratúry a centrálnej podateľne.
JUMPSoft
Realizácia GAP analýzy a následný návrh opatrení na dosiahnutie súladu s GDPR.
DOBISH Invest
Vypracovanie DFŠ individualizovaného softvéru na agregáciu a spracovanie údajov v službách dopravy.
Deltech Liptovský Mikuláš
Posilnenie a osvojenie manažérskych zručností vedúcich tímov.
Slovak Telekom, Slovenská republika
RaSi Radical Simplification Programme - Change management – riadenie zmien v rámci uvedeného programu, ktorého cieľom bolo zjednotenie procesov a IT architektúry pre služby pevných liniek a mobilné služby v rámci domén Business Support Services a Operation Support Services.
Finančná správa SR
Koncepcia analýzy spracovania a vyhodnotenia cezhraničných daňových údajov a spracovanie analýzy a funkčnej špecifikácie pre moduly DAC1, DAC2, DAC4 a FATCA.
OCB bank - Vietnam
Návrh vybraných procesov bankového systému pre omni channel predaj, analytické práce pri detailizácií procesov.
Hella Slovakia Front Lighting s.r.o.
Vyťažovanie dát z papierových sprievodiek a automatizovaný zápis do SAP - aktualizácia.
Slovenský pozemkový fond
Analýza súčasného stavu procesov, organizačného usporiadania, informačných systémov, vytvorenie stratégie SPF, návrh optimalizácie vybraných procesov.
SWAN Košice
Nájdenie a využitie potenciálu vedúcich zamestnancov pre účinnejšie a efektívnejšie a vedenie im zverených oddelení, prekonávanie vnútorných blokov a stereotypov pri osvojovaní vnútrofiremných zmien.
Slovenská pošta, a.s.
Analytické činnosti a tvorba funkčných špecifikácií, podpora pri definícii zmenových požiadaviek a koordinácia.
2016
Slovenská pošta, a.s.
Biznis koncepcia a príprava DFŠ časti produktový katalóg. Návrh východiskovej koncepcie pre riešenie zliav – zľavový katalóg.
Slovenská pošta, a.s.
Analýza súčasných postupov pri tvorbe a prestupe dospečerských hlásení na / z hlavných spracovateľských stredísk na / z centrálneho dispečingu.
Slovenská pošta, a.s.
Analýza a odporúčania pre návrh DFŠ k aplikácii na podporu programovej kancelárie.
Slovenská pošta, a.s.
Spracovanie návrhu potenciálovej analýzy a návrhu rozvoja zamestnancov pobočkovej siete SP, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Cieľový koncept elektronického podpisu k službám Poštovej karty a iným službám (UC, požiadavky, bezpečnosť, popis celkového riešenia).