Referencie

Júl 2021
Implementácia kyberbezpečnosti pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.

Implementácia opatrení z analýzy pre kyberbezpečnosť.

Júl 2021
Poskytovanie EÚ poradenstva pre Synergos s.r.o.

Klientovi sme poskytli komplexné poradenstvo v procese žiadania o Kreatívny Voucher.

Mar 2021
GAP analýza pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.

Zrealizovali sme GAP analýzu za účelom dosiahnutia súladu s požiadavkami GDPR.

Jan 2021
Pomoc pri získavaní podpory z EU fondov pre spoločnosť KOBAX

Spoločnosti KOBAX sme poskytovali administratívne poradenstvo pri vypracovávaní žiadosti o EU fondy v rámci výzvy Ministerstva kultúry.

Poradenstvo v prípravnej fáze spočívalo v naformulovaní textov žiadostí podľa požiadaviek Ministerstva kultúry, v príprave potrebných podkladov a dokumentov, ako aj v nepretržitej telefonickej konzultácii pri vypĺňaní žiadosti klientom.  

„Spolupráca so spoločnosťou StormLevel nám veľmi zjednodušila proces podania žiadosti o EU fondy. Administratívna podpora pri vypĺňaní tlačív bola skutočne nápomocná a ušetrili sme vďaka tejto spolupráci množstvo času. Oceňujeme aj dodržiavanie dohodnutých termínov počas celej kolaborácie. V budúcnosti nevylučujeme ďalšiu spoluprácu so spoločnosťou StormLevel.“
Povedala konateľka firmy KOBAX. 

Aug 2020
Nariadenie o ochrane osobných údajov pre GAFA autodiely

Poradenstvo v otázkach implementácie požiadaviek GDPR v podmienkach spoločnosti.

Feb 2020
Analýza IKT

Komplexná analýza a zhodnotenie existujúceho stavu komunikačnej infraštruktúry VšZP.

Jan 2020
Vytvorenie efektívneho poskytovateľa komplexných elektronických služieb zdravotníctva pre EBRD

Analýza interných procesov organizácie NCZI s cieľom eliminácie nadbytočných a duplicitných činností a výslednou optimalizáciou kapacít a ľudských zdrojov.

Dec 2019
Primárny zber priestorových údajov pre Železnice Slovenskej republiky

Primárny zber priestorových údajov ŽSR pre určené traťové úseky – s chýbajúcou alebo nepostačujúcou kvalitou priestorových údajov.

Nov 2019
Nariadenie o ochrane osobných údajov pre Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo

Vypracovanie dokumentácie na zabezpečnie súladu s Nariadením GDPR v podmienkach spoločnosti.

Nov 2019
Analýza poplatkov pre Fakultnú nemocnicu Prešov

Analýza a optimalizácia výberu poplatkov a návrh riešenia na implementáciu systému pre ich automatizovaný výber.

Sep 2019
Súlad s environmentálnymi a sociálnymi predpismi IIB

Monitorovanie priebehu modernizácie a ekologizácie Zvolenskej teplárenskej podľa požiadaviek financujúcej banky IIB a zabezpečovanie súladu s jej environmentálnymi a sociálnymi predpismi.

Jún 2019
Implementácie požiadaviek GDPR do prostredia mestskej časti Bratislava Nové Mesto

Realizácia GAP analýzy a následný návrh opatrení na dosiahnutie súladu s GDPR.

Máj 2019
Implementácia zásad GDPR a systemizácia GDPR do systému manažérstva kvality ISO 9001 pre Fakultnú nemocnicu Prešov

Implementácia zásad GDPR a systemizácia GDPR do systému manažérstva kvality ISO 9001

Jún 2019
Implementácie požiadaviek GDPR do prostredia mestskej časti Bratislava Nové Mesto

Realizácia GAP analýzy a následný návrh opatrení na dosiahnutie súladu s GDPR.

Máj 2019
Implementácia zásad GDPR a systemizácia GDPR do systému manažérstva kvality ISO 9001 pre Fakultnú nemocnicu Prešov

Implementácia zásad GDPR a systemizácia GDPR do systému manažérstva kvality ISO 9001

Apr 2019
Nariadenie o ochrane osobných údajov pre Malokarpatské múzeum v Pezinku

Poradenstvo v otázkach implementácie požiadaviek GDPR v podmienkach spoločnosti.

Apr 2019
Obstarávanie vývoja ICT riešenie pre Ministerstvo dopravy a námorných záležitostí Čierna Hora

Vypracovanie detailnej funkčnej špecifikácie pre vývoj dopravného systéme pre Ministerstvo dopravy a námorných záležitostí Čiernej hory

Jan 2019
GDPR poradenstvo pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto

Zhotovili sme komplexnú rozdielovú (GAP) analýzu a implementovali sme nový systém spracovania osobných údajov v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR

Nov 2018
GDPR poradenstvo pre GIA Slovensko spol., s. r. o.

U klienta sme zrealizovali GAP analýzu a následne sme navrhli potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s GDPR.

Realizácia GAP analýzy na dosiahnutie súladu s GDPR pre Fakultnú nemocnicu v Prešove

Realizácia GAP analýzy a následný návrh opatrení na dosiahnutie súladu s GDPR.

Implementácia zásad spracúvania osobných údajov s ohľadom na zmeny zavedené GDPR pre GIA Slovakia spol. s r.o.

Realizácia GAP analýzy a následný návrh opatrení na dosiahnutie súladu s GDPR.

Okt 2018
Modernizácia elektronickej komunikačnej siete pre Železnice Slovenskej republiky

EU poradenstvo pre projekt „Modernizácia elektronickej komunikačnej siete ŽSR“. Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a poskytnutie poradenstva pri vypracovávaní žiadosti o NFP.

Sep 2018
Centralizácia riadenia systémov bezpečnosti objektov pre Železnice Slovenskej republiky

EU poradenstvo pre projekt „Centralizácia riadenia systémov bezpečnosti objektov pre ŽSR“. Administratívna podpora pri vypracovávaní žiadosti o NFP.

Sep 2018
Vývoj informačného systému pre poskytovateľa poštových služieb

Realizáciou analýzy súčasných postupov spracovateľských centier  sme pre klienta vyvinuli softvérové riešenia na zabezpečenie automatizácie správy dispečerských hlásení

Aug 2018
GDPR poradenstvo pre Hotel Tereza

Klientovi sme poradili v otázkach implementácie požiadaviek GDPR do podmienok spoločnosti.

GDPR poradenstvo pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Terézie Kudla

Pripravili sme návrh na úpravu podmienok spoločnosti v oblasti Nariadenia o ochrane osobných údajov.

Nariadenie o ochrane osobných údajov pre Hotel Tereza

Poradenstvo v otázkach implementácie požiadaviek GDPR v podmienkach spoločnosti.

Nariadenie o ochrane osobných údajov pre Advokátsku kanceláriu Judr. Terézie Kudly

Poradenstvo v otázkach implementácie požiadaviek GDPR v podmienkach spoločnosti.

Vývoj systému dispečerských hlásení pre Slovenskú poštu

Analýza požiadaviek, vývoj softvérového riešenia na zabezpečenie automatizácie správy dispečerských hlásení.

Júl 2018
GDPR poradenstvo pre Košice Región Turizmus

Poskytli sme telefonické a e-mailové poradenstvo v súvislosti s implementáciou požiadaviek Nariadenia o ochrane osobných údajov zákazníkom.

Nariadenie o ochrane osobných údajov pre Región Turizmu Košice

Poradenstvo v otázkach implementácie požiadaviek GDPR v podmienkach spoločnosti.

GDPR poradenstvo pre G. Cassanova, s. r. o.

Pre klienta sme implementovali zásady spracúvania osobných údajov s ohľadom na zmeny zavedené GDPR.

Jún 2018
GDPR poradenstvo pre JOLIE FEMME, s. r. o.

Zrealizovali sme GAP analýzu za účelom dosiahnutia súladu s Nariadením o ochrane osobných údajov.

Jún 2018
GDPR poradenstvo pre ADAM Slovakia, s. r. o.

Implementovali sme zásady spracúvania osobných údajov s ohľadom na zmeny zavedené GDPR.

Jún 2018
Implementácia zásad spracúvania osobných údajov s ohľadom na zmeny zavedené GDPR pre Píla Rosík, s.r.o.

Realizácia GAP analýzy a následný návrh opatrení na dosiahnutie súladu s GDPR.

Jún 2018
Implementácia zásad spracúvania osobných údajov s ohľadom na zmeny zavedené GDPR pre G-CASSANOVA, s.r.o.

Realizácia GAP analýzy a následný návrh opatrení na dosiahnutie súladu s GDPR.

Jún 2018
Implementácia zásad spracúvania osobných údajov s ohľadom na zmeny zavedené GDPR pre Joulie Femme, s.r.o.

Realizácia GAP analýzy a následný návrh opatrení na dosiahnutie súladu s GDPR.

Feb 2018
Analýza IKT infraštruktúry PPA do vládneho cloudu pre Pôdohospodársku platobnú agentúru

Pre klienta sme pripravili analýzu IKT infraštruktúry a vytvorili sme katalóg služieb informačného systému. Zároveň sme mu odporučili, ktoré služby sú vhodné na migráciu do vládneho cloudu.

Analýza migrácie IKT infraštruktúry PPA do vládneho cloudu pre Pôdohospodárskú platobnú agentúru

Analýza IKT infraštruktúry a vytvorenie katalógu služieb IS, vrátane odporúčania, ktoré služby sú vhodné na migráciu do vládneho cloudu.

Jan 2018
Služby projektového manažmentu pre Slovenský pozemkový fond

Implementovaním metodiky projektového riadenia sme klientovi pomohli s implementáciou registratúry a centrálnej podateľne

Služby projektového manažmentu za účelom riadenia Implementácie registratúry a centrálnej podateľne pre Slovenský pozemkový fond

Služby projektového manažmentu za účelom riadenia Implementácie registratúry a centrálnej podateľne.

Dec 2017
GDPR poradenstvo pre JUMP Soft

Pre klienta sme pripravili GAP analýzu a návrh súvisiacich opatrení na dosiahnutie súladu s GDPR.

Dec 2017
Change Management pre Slovak Telekom

Zabezpečili sme riadenie zmien v rámci zjednotenia procesov a IT architektúry pre služby pevných liniek a mobilné služby.

Implementácia zásad spracúvania osobných údajov s ohľadom na zmeny zavedené GDPR pre JUMPSoft

Realizácia GAP analýzy a následný návrh opatrení na dosiahnutie súladu s GDPR.

Nov 2017
Procesná analýza pre Finančnú správu Slovenskej republiky

Pripravili sme analýzu spracovania, vyhodnotenia cezhraničných daňových údajov a funkčnej špecifikácie pre moduly informačného systému.

DWH AVI pre Finančnú správu SR

Koncepcia analýzy spracovania a vyhodnotenia cezhraničných daňových údajov a spracovanie analýzy a funkčnej špecifikácie pre moduly DAC1, DAC2, DAC4 a FATCA.

Okt 2017
Koučing pre DELTECH Liptovský Mikuláš

Pripravili a zrealizovali sme tréning na posilnenie a osvojenie manažérskych zručností vedúcich tímov

Aug 2017
Návrh bankového systému pre OCB banku (Vietnam)

Pre klienta sme navrhli vybrané procesy bankového systému a zrealizovali detailnú analýzu vybraných procesov.

Mar 2017
Koučing pre SWAN Košice

Uskutočnili sme tréning stredného manažmentu pre účinnejšie a efektívnejšie vedenie im zverených oddelení, prekonávanie vnútorných blokov a stereotypov pri osvojovaní vnútrofiremných zmien

Jan 2017
ICT Consulting pre poskytovateľa poštových služieb

Pripravili sme biznis koncepciu a DFŠ produktového katalógu. Navrhli sme východiskovú koncepciu pre zľavový katalóg.

ePO – Biznis CRM pre Slovenskú poštu

Biznis koncepcia a príprava DFŠ časti produktový katalóg. Návrh východiskovej koncepcie pre riešenie zliav – zľavový katalóg.

Dec 2016
Business Consulting pre poskytovateľa poštových služieb

Analýza súčasných postupov pri tvorbe a prestupe dispečerských hlásení na/z hlavných spracovateľských stredísk na/z centrálneho dispečingu.

Business Consulting pre poskytovateľa poštových služieb

Pripravili sme analýzu a odporúčania pre návrh DFŠ k aplikácii na podporu programovej kancelárie.

Analýza a odporúčania pre návrh DFŠ k aplikácii na podporu programovej kancelárie pre Slovenskú poštu

Analýza a odporúčania pre návrh DFŠ k aplikácii na podporu programovej kancelárie.