Referencie

- 2023
Ernst & Young, s. r. o.

Odborné poradenské a konzultačné služby a odborné školenia pre koncových klientov Regulačný úrad a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie s cieľom zefektívniť nasadzovanie vysokorýchlostného internetu a nastavenie procesov pre zavedenie Broadband Competence Office v Slovenskej republike.

- 2023
ESET, spol. s r.o.

Poradenské služby v oblasti podpory zberu a definovania požiadaviek pre IT systémy, analýzy, definovanie procesov a testovania IT dodávky pre projekt "Podpora Dexter IT team-u".

Jan 2023
Aspiro, a.s.

Poradenské práce v oblasti procesov, nastavenia a riadenia prevádzky IT pre projekt LIFT koncového klienta Erste Bank Serbia (EBS).

Dec 2022
KP Solutions, s.r.o.

Nastavenie riadenia spoločnosti KP SOLUTIONS a rozvoja spoločnosti v oblasti telekomunikačných služieb a ostatných činností spoločnosti.

Dec 2022
Aspiro, a.s.

Poradenské služby pri vypracovaní projektov výskumu, vývoja a inovácií (IPCEI), s cieľom zabezpečiť významnú pridanú hodnotu vo vzťahu k aktuálnemu stavu.

Júl 2022
Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice

Služby v oblasti personálneho manažmentu, poradenstva a analýzy personálu a riadenia ľudských zdrojov Odboru nákupu a verejného obstarávania.

Júl 2022
Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice

Procesno-metodická analýza súčasného stavu spracúvania osobných údajov, návrh odporúčaní pre dodržania súladu s aktuálne platnou legislatívou a zabezpečenie realizácie školení GDPR.

Mar 2022
Aspiro, a.s.

Poradenské služby pri tvorbe tréningového materiálu v oblasti interoperability IT pre koncového zákazníka UNDP.

 

Okt 2021
Vytvorenie efektívneho poskytovateľa komplexných elektronických služieb zdravotníctva pre EBRD

Analýza interných procesov organizácie NCZI s cieľom eliminácie nadbytočných a duplicitných činností a výslednou optimalizáciou kapacít a ľudských zdrojov

Júl 2021
Life Star Emergency, s.r.o.

Realizácia poradenstva, konzultácie a administratívna podpora pri žiadosti pre Výzvu Podpora technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu a dopravnú zdravotnú službu počas pandémie vyvolanej ochorením COVID19Realizácia poradenstva, konzultácie a administratívna podpora pri žiadosti pre Výzvu Podpora technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu a dopravnú zdravotnú službu počas pandémie vyvolanej ochorením COVID19

Júl 2021
Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.

Zabezpečenie implementácie odporúčaní a opatrení vyplývajúcich z analýzy na zabezpečenie súladu so zákonom o Kybernetickej bezpečnosti.

Júl 2021
Synergos, s.r.o.

Administratívna podpora a podanie žiadosti pre Výzvu Kreatívny voucher.

Mar 2021
Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. 

Realizácia rozdielovej analýzy a návrh opatrení a odporúčaní za účelom dosiahnutia súladu s požiadavkami GDPR.

Jan 2021
KOBAX, s.r.o.

Administratívne poradenstvo pri vypracovávaní žiadosti o EU fondy v rámci výzvy Obnova pamiatok.

Aug 2020
GAFA autodiely, s.r.o.

Nastavenie procesov a zavedenie požadovanej dokumentácie na zabezpečenie súladu s požiadavkami Nariadenia GDPR.

Feb 2020
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Komplexná analýza a zhodnotenie existujúceho stavu komunikačnej infraštruktúry VšZP.

Jan 2020
The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Analýza interných procesov organizácie Národné centrum zdravotníckych infomrácií, eliminácia nadbytočných a duplicitných činností, výsledná optimalizácia kapacít a ľudských zdrojov s cieľom vytvorenia efektívneho poskytovateľa komplexných elektronických služieb zdravotníctvaAnalýza interných procesov organizácie Národné centrum zdravotníckych infomrácií, eliminácia nadbytočných a duplicitných činností, výsledná optimalizácia kapacít a ľudských zdrojov s cieľom vytvorenia efektívneho poskytovateľa komplexných elektronických služieb zdravotníctva

Dec 2019
Železnice Slovenskej republiky, a.s.

Zabezpečenie projektového riadenia pozemného skenovania resp. snímkovania pre určené traťové úseky  s chýbajúcou alebo nepostačujúcou kvalitou priestorových údajov.

Nov 2019
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

Nastavenie procesov a zavedenie požadovanej dokumentácie na zabezpečenie súladu s požiadavkami Nariadenia GDPR.

Nov 2019
Fakultná nemocnica Prešov

Analýza, optimalizácia výberu poplatkov a návrh riešenia na implementáciu systému pre ich automatizovaný výber.

Sep 2019
Zvolenská teplárenská, a.s.

Monitorovanie priebehu modernizácie a ekologizácie Zvolenskej teplárenskej podľa požiadaviek financujúcej banky IIB a zabezpečovanie súladu s jej environmentálnymi a sociálnymi predpismi.

Jún 2019
Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Nastavenie procesov, zavedenie požadovanej dokumentácie, zabezpečnie školení a poskytovanie podpory na zabezpečenie súladu s požiadavkami Nariadenia GDPR.

Máj 2019
Castingová agentúra CINEJESSY

Poradenstvo v otázkach implementácie požiadaviek GDPR v podmienkach spoločnosti.

Máj 2019
Fakultná nemocnica Prešov

Implementácia zásad GDPR a systemizácia GDPR do systému manažérstva kvality ISO 9001.

Apr 2019
Malokarpatské múzeum v Pezinok

Nastavenie procesov a zavedenie požadovanej dokumentácie na zabezpečenie súladu s požiadavkami Nariadenia GDPR.

Apr 2019
Ministerstvo dopravy a námorných záležitostí, Čierna Hora

Vypracovanie detailnej funkčnej špecifikácie pre vývoj dopravného systému.

Jan 2019
Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Realizácia rozdielovej analýzy na zistenie skutkového stavu spracovania osobných údajov a návrh opatrení na zabezpečenie súladu s požiadavkami Nariadenia GDPR.

Nov 2018
GIA Slovensko spol., s. r. o.

Nastavenie procesov a zavedenie požadovanej dokumentácie na zabezpečenie súladu s požiadavkami Nariadenia GDPR.

Fakultná nemocnica Prešov

Realizácia rozdielovej analýzy na zistenie skutkového stavu spracovania osobných údajov a návrh opatrení na zabezpečenie súladu s požiadavkami Nariadenia GDPR.

AXON PRO

Návrh GUI a testovacích scenárov pre projekt ITMS2014+1.10.2018

Interway

Poskytovanie služieb podnikového poradenstva, implementácia podnikových procesov, doplnkové administrátorské práce a poradenstvo v rámci prosecov verejného obstarávania.

Okt 2018
SPOJNET

Poskytovanie služieb podnikového poradenstva, implementácia podnikových proceosv, doplnkové administrátorské práce a poradenstvo v rámci prosecov verejného obstarávania.

Sep 2018
DATASYS

Rozšírenie spracovávaných údajov ezásielky, spracovanie údajov zo vstupných súborov až po DWH.

Sep 2018
Železnice Slovenskej republiky, a.s.

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a poskytnutie poradenstva pri vypracovávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Modernizácia elektronickej komunikačnej siete ŽSR.

Sept 2018
Železnice Slovenskej republiky, a.s.

Administratívna podpora pri vypracovávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Centralizácia riadenia systémov bezpečnosti objektov pre ŽSR.

Slovenská pošta, a.s.

Vývoj softvérového riešenia na zabezpečenie automatizácie správy dispečerských hlásení.

Aug 2018
Hotel TerezaHotel Tereza

Nastavenie procesov a zavedenie požadovanej dokumentácie na zabezpečenie súladu s požiadavkami Nariadenia GDPR.

Advokátska kancelária JUDr. Terézie Kudla

Nastavenie procesov a zavedenie požadovanej dokumentácie na zabezpečenie súladu s požiadavkami Nariadenia GDPR.

Júl 2018
Košice Región Turizmus

Telefonické a emailové poradenstvo v súvislosti s implementáciou požiadaviek Nariadenia o ochrane osobných údajov zákazníkom.

G. Cassanova, s. r. o.

Nastavenie procesov a zavedenie požadovanej dokumentácie na zabezpečenie súladu s požiadavkami Nariadenia GDPR.

Jún 2018
JOLIE FEMME, s. r. o.

Nastavenie procesov a zavedenie požadovanej dokumentácie na zabezpečenie súladu s požiadavkami Nariadenia GDPR.

ADAM Slovakia, s. r. o.

Implementácia zásad spracúvania osobných údajov s ohľadom na zmeny zavedené GDPR.

Píla Rosík, s.r.o.

Nastavenie procesov a zavedenie požadovanej dokumentácie na zabezpečenie súladu s požiadavkami Nariadenia GDPR.

Jan 2018
Slovenský pozemkový fond

Projektové riadenie implementácie registratúry a centrálnej podateľne.

Dec 2017
JUMP Soft, a.s.

Nastavenie procesov a zavedenie požadovanej dokumentácie na zabezpečenie súladu s požiadavkami Nariadenia GDPR.

DOBISH Invest

Vypracovanie DFŠ individualizovaného softvéru na agregáciu a spracovanie údajov v službách dopravy.

Slovak Telecom, a.s.

Riadenie zmien v rámci zjednotenia procesov a IT architektúry pre služby pevných liniek a mobilné služby.

Nov 2017
Finančná správa Slovenskej republiky

Analýza spracovania, vyhodnotenia cezhraničných daňových údajov a vypracovanie funkčnej špecifikácie pre moduly informačného systému.

Nov 2017
Finančná správa Slovenskej republiky

Koncepcia analýzy spracovania a vyhodnotenia cezhraničných daňových údajov a spracovanie analýzy a funkčnej špecifikácie pre moduly DAC1, DAC2, DAC4 a FATCA.

Okt 2017
DELTECH Liptovský Mikuláš

Realizácia koučingu na posilnenie a osvojenie manažérskych zručností vedúcich tímov.

Aug 2017
Asseco

Návrh vybraných procesov bankového systému a realizácia detailnej analýzy vybraných procesov pre koncového klienta OCB Bank Vietnam.

Apr 2017
Hella Slovakia Front Lighting s.r.o.

Vyťažovanie dát z papierových sprievodiek a automatizovaný zápis do SAP - aktualizácia.

Slovenský pozemkový fond

Analýza aktuálneho stavu procesného riadenia, organizačného usporiadania a informačných systémov, návrh novej stratégie a optimalizácia procesov.

Mar 2017
SWAN Košice

Vytvorenie a realizácia tréningu stredného manažmentu pre účinnejšie a efektívnejšie vedenie im zverených oddelení, prekonávanie vnútorných blokov a stereotypov pri osvojovaní vnútrofiremných zmien.

Jan 2017
Slovenská pošta, a.s.

Tvorba biznis koncepcie a detailnej fuknčnej špecifikácie produktového katalógu.

Dec 2016
Slovenská pošta, a.s.

Analýza súčasných postupov pri tvorbe a prestupe dispečerských hlásení na/z hlavných spracovateľských stredísk na/z centrálneho dispečingu.

Slovenská pošta, a.s.

Analýza a vytvorenie odporúčaní pre návrh detailnej fuknčnej špecifikácie k aplikácii na podporu programovej kancelárie.

Júl 2016
Slovenská pošta, a.s.

Analytické činnosti a tvorba funkčných špecifikácií, podpora pri definícii zmenových požiadaviek a koordinácia v rámci projektu Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (eKolok).

Slovenská pošta, a.s.

Spracovanie návrhu potenciálovej analýzy a návrhu rozvoja zamestnancov pobočkovej siete SP, a.s.

Slovenská pošta, a.s.

Vytvorenie cieľového konceptu elektronického podpisu k službám Poštovej karty a iným službám (UC, požiadavky, bezpečnosť, popis celkového riešenia).