Financovanie investícií

Pomáhame spoločnostiam pri realizácii investičných projektov hľadaním možností externého financovania. Tím našich senior konzultantov sa zameriava na hľadanie najvhodnejších riešení pre uspokojenie potrieb našich klientov.

V čom vieme pomôcť?

1. Financovanie zámerov prostredníctvom EÚ fondov

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je administratívne, ako aj odborne pomerne náročný proces, do ktorého vstupuje niekoľko faktorov. Dôležitým je napríklad výber dodávateľa, merateľné ukazovatele projektu, spolupráca väčšieho počtu subjektov a pod. V prvej fáze je preto potrebné zadefinovať projekt tak, aby v odbornom hodnotení dosiahol taký počet bodov, ktorý predpokladá jeho schválenie. Na druhej strane musí byť však projekt definovaný za základe reálnych ukazovateľov, aby bolo možné v danom časovom horizonte zrealizovať a naplniť všetky jeho stanovené parametre.
Naša pomoc zahŕňa:
 • Posúdenie oprávnenosti žiadateľa a aktivít projektu, návrh vhodných zdrojov financovania projektu
 • Podpora pri zadefinovaní konceptu projektu, návrhy na úpravu a doplnenie projektového zámeru
 • Usmernenie žiadateľa pri realizácii prípravných prác, ako sú príprava projektovej dokumentácie, získavanie povolení, odborných posudkov a auditov
 • Podpora pri finančnom plánovaní
 • Príprava analýz, identifikácia rizík a poradenstvo v oblasti zmierňovania rizík ako základ pre manažérske rozhodovanie
 • Časové plánovanie investičného zámeru – príprava detailného plánu jednotlivých krokov
 • Posúdenie oprávnenosti jednotlivých výdavkov
 • Posúdenie potrebných verejných obstarávaní, metód výberu dodávateľov
 • Posúdenie predpokladaného naplnenia merateľných ukazovateľov
 • Vypracovanie komplexnej dokumentácie (žiadosť o nenávratný finančný príspevok a súvisiace prílohy)
 • Asistencia pri uzatváraní zmlúv s konkrétnymi poskytovateľmi pomoci
 • Vypracovanie dokumentácie po schválení nenávratného finančného príspevku
 • Implementácia a kontrola súladu realizovaných projektov s podmienkami pomoci

2. Komerčné financovanie zámerov

Naši konzultanti sa zameriavajú na návrh komerčného financovania, kompletné vypracovanie projektu, zabezpečenie všetkých potrebných príloh projektu ako aj jednanie s komerčným subjektom poskytujúcim financovanie.

3. Financovanie zámerov prostredníctvom vstupu priameho investora

Pred každým strategickým rozhodnutím, akým je predaj či nákup spoločnosti, je obvykle posúdiť súvisiace riziká. Väčšine investorov v posúdení rizík uvažovanej transakcie pomáha dôkladná finančná pred investičná previerka, ktorej hlavným cieľom je potvrdenie investičných predpokladov, identifikácia potenciálnych príležitostí a vyhodnotenie rizík, ktoré by s transakciou mohli byť spojené.
Produktom pred investičnej previerky vykonávanej našimi špecialistami je zvyčajne správa adresovaná kupujúcim či predávajúcim, ktorá praktickým a užívateľsky prijateľným spôsobom sumarizuje hlavné nálezy, implikácie a odporúčania týkajúce sa kľúčových aspektov uvažovanej transakcie a ktorú možno za určitých podmienok poskytnúť aj subjektom, ktoré sa budú podieľať na jej financovaní.

Máte otázky ?