Máte záujem o EÚ fondy? Pomôžeme Vám.

V tomto článku Vám prinášame potrebné informácie, ako sa možno uchádzať o podporu z EÚ fondov.


1. Premyslite si projekt/projektový zámer
Na začiatok je potrebné si dobre premyslieť aké aktivity, resp. projekt by ste chceli realizovať a financovať z EÚ fondov. Toto vám následne pomôže lepšie sa orientovať a hľadať v rámci operačných programov a výziev.

2. Nájdite vhodnú výzvu pre váš projekt
Na základe plánovaných aktivít projektu si vyhľadajte relevantný operačný program, jeho časti alebo konkrétnu výzvu. Operačný program a výzva obsahujú informácie o aktivitách projektov, ktoré sú oprávnené a budú podporené finančnými prostriedkami.

3. Poriadne si preštudujte podmienky poskytnutia pomoci/podpory výzvy
V prípade, že ste našli relevantnú výzvu, dôkladne si preštudujte podmienky poskytnutia pomoci/podpory. Tieto podmienky bližšie definujú, čo všetko musí žiadateľ o finančné prostriedky spĺňať, ktoré subjekty sú oprávnené žiadať o finančné prostriedky v rámci výzvy, aké dokumenty je žiadateľ povinný predložiť spolu so žiadosťou o NFP a pod.

4. Požiadajte o vytvorenie prístupu do verejnej časti ITMS2014+
Vypracovanie a predloženie žiadosti o NFP sa realizuje prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Na predloženie žiadosti o NFP musí mať žiadateľ vytvorený prístup do autentifikovanej zóny verejnej časti ITMS2014+.
O vytvorenie prístupu do verejnej časti ITMS2014+ sa žiada prostredníctvom elektronického formuláru.
Pamätajte, že žiadosť o prístup je schvaľovaná DataCentrom ako subjektom prevádzkujúcim ITMS2014+ a žiadosť o prístup musí byť do DataCentra zaslaná aj v papierovej verzii, čiže doba schválenia môže byť aj viac pracovných dní.

5. Prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ vypracujte a predložte žiadosť o NFP v elektronickej podobe
V rámci autentifikovanej zóny verejnej časti ITMS2014+ je pre žiadateľa prístupný elektronický formulár žiadosti o NFP. Žiadateľ vyplní elektronický formulár žiadosti o NFP, priloží relevantné podporné dokumenty a následne formulár aj s prílohami prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ predloží Vyhlasovateľovi výzvy na ďalšie spracovanie. Odoslanú žiadosť o NFP vytlačí a podpísanú papierovú podobu zašle na adresu Vyhlasovateľa výzvy, resp. adresu definovanú vo výzve.

6. Pri vypracovaní žiadosti o NFP postupujte v zmysle Príručky pre žiadateľa a ďalších dokumentov a usmernení Vyhlasovateľa výzvy
Pri vypracovaní žiadosti o NFP postupujte v zmysle pokynov Vyhlasovateľa výzvy. Vyhlasovateľ výzvy zverejňuje dokumentáciu, ktorá žiadateľom detailnejšie približuje výzvu, práva, povinnosti žiadateľov a podmienky, ktoré musia byť splnené, aby mohla byť žiadosť o NFP predložená a aby bola následne predmetom kontroly zo strany Vyhlasovateľa výzvy. 

7. Do uzavretia výzvy priebežne sledujte webové stránky Vyhlasovateľa výzvy, aby ste boli stále informovaní
Počas doby, odkedy je výzva otvorená môže dôjsť k rôznym zmenám, k vydaniu metodických usmernení a pod. platných pre výzvu. Z tohto dôvodu priebežne sledujte výzvu, web stránku Vyhlasovateľa výzvy, aby ste mali k dispozícii aktuálne informácie.


Ak si s procesom žiadania o podporu EU fondov neviete rady, obráťte sa na nás. Pomôžeme Vám vyhľadať vhodné výzvy a usmerníme Vás pri registrácii aj predkladaní žiadosti.

V prípade záujmu o poradenstvo v oblasti EÚ fondov nás neváhajte kontaktovať emailom info@stormlevel.com alebo telefonicky 0918/803 463.

Komentáre