50 miliónov pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu
Blog

50 miliónov pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu


Ministerstvo Hospodárstva SR vyčlenilo 50 miliónov eur na pomoc mikro malým a stredným podnikom pôsobiacim v oblasti kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu.

Cieľom dotácie je zmiernenie dopadov koronakrízy, ktoré zapríčinili výrazný pokles tržieb, okrem iných, aj v oblasti kultúry.

Oprávneným žiadateľom je právnická osoba, ktorá:

1. je mikro, malým, stredným podnikom,

2. pôsobí v niektorých z oblastí kultúry alebo kreatívneho priemyslu,

3. zaznamenal pokles obratu počas oprávneného obdobia aspoň o 30% v porovnaním s rovnakým referenčným obdobím v roku 2019, pričom v prípade, že žiadateľ neexistoval počas celého referenčného obdobia sa pre výpočet poklesu obratu použijú za mesiace referenčného obdobia, v ktorých nevykonával činnosť, priemerné výnosy z predaja tovaru a poskytovania služieb z ostatných mesiacov referenčného obdobia, počas ktorých už svoju činnosť vykonával.

Ďalšie podmienky, ktoré musí spĺňať oprávnený žiadateľ:

  • nemá povinnosť vrátiť štátnu pomoc,
  • nie je voči nemu vedené konkurzné konanie,
  • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie, pomoc a podporu poskytovanú z EU fondov,
  • oprávnený žiadateľ nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach.
  • neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania
  • neeviduje nedoplatky na poistnom.

Dotácia sa poskytuje podľa dvoch schém pomoci:
Schéma de minimis: je otvorená pre všetkých žiadateľov, ktorý sa kvalifikujú ako MSP a môžu sa v nej uchádzať o pomoc aj podniky v ťažkostiach.

Schéma štátnej pomoci: je otvorená pre mikro, malé a v prípade stredných podnikov, len ak ku dňu 31.12.2019 neboli v ťažkostiach.

Žiadateľ sa môže uchádzať iba o dotáciu v rámci jednej schémy pomoci.

Oprávnené náklady

Dotácia sa poskytuje na nepokryté fixné náklady, ktoré žiadateľovi vznikli počas oprávneného obdobia a nie sú pokryté ziskovým príspevkom.

Oprávnené obdobie

Oprávnené obdobie, na ktoré sa môže žiadateľ uchádzať o dotáciu je obdobie od 1.3.2020 do 31.12.2020.

Výška pomoci

90% z nepokrytých fixných nákladov pre mikro a malý podnik.

70% z nepokrytých fixných nákladov pre stredný podnik.

Maximálna výška pomoci pre schému de minimis je 200 000 EUR

Maximálna výška pomoci pre schému štátnej pomoci je 800 000 EUR

V prípade nejasností o žiadosti o dotáciu, nás neváhajte kontaktovať emailom info@stormlevel.com alebo telefonicky 0918 803 463. Radi Vám poskytneme BEZPLATNÉ poradenstvo.
Pomôžeme Vám s preverením Vašej oprávnenosti, ako aj so samotnou žiadosťou.

Viac info: https://www.mhsr.sk/koronavirus/dotacia-kultura/vyzva-podla-odd-312-docasneho-ramca

Komentáre