Virtuálne alebo on-line stretnutia, či jednoducho konferenčné hovory, v súčasnej situácii nahradili osobné stretnutia

Online spôsob komunikácie je s obľubou využívaný už dlhé roky, keďže šetrí náš čas aj peniaze. Z dôvodu pandémie sú meetingy na diaľku nie len pohodlné, ale aj potrebné pre dodržanie sociálneho odstupu. Našťastie, v súčasnosti existujú technológie, ktoré nám aj napriek vzdialenosti umožňujú, že sa môžeme navzájom nie len počuť, ale aj vidieť. Avšak online meetingy, či videohovory majú v porovnaní s osobnými stretnutiami aj negatívne stránky.  Bez ohľadu na technológiu využitú pri danom videohovore, je potrebné mať na zreteli všetky neduhy a snažiť sa o ich zmiernenie. V ideálnom prípade zamedzenie týchto nepriaznivých následkov.

Počas meetingu prostredníctvom videa, či telefonátu je potrebné brať do úvahy rôznorodosť prostredí: to, v ktorom sa nachádzate vy a to, ktorého súčasťou je Váš zamestnanec. Zamestnávateľ by mal brať na vedomie, že zamestnanec je vo svojom domácom prostredí, kde ho rozptyľujú rôzne faktory. Môže to byť dieťa, domáce zviera, či iná osoba, s ktorou zdieľa domácnosť. Je možné, že prostredie, v ktorom sa zamestnanec nachádza narúša jeho koncentráciu. Taktiež treba preveriť, či zamestnanec disponuje dostatočným technologickým vybavením, aby si mohol svoju prácu vykonávať rovnako plnohodnotne, ako z prostredia kancelárie.

Aby ste zmiernili všetky možné nepriaznivé následky absolvujte so zamestnancom krátky videohovor, kde si objasníte témy, ktoré budú predmetom videohovoru. Zamestnanec sa tak dokáže adekvátne pripraviť na samotný online meeting a vy sa vyhnete zdržovaniu, či nepochopeniu daného diskutovaného obsahu.

Na záver Vám prinášame typy ako dosiahnuť, aby sa zamestnanci dokázali plnohodnotne koncentrovať počas celého priebehu videokonferencie:

  • Snažte sa, aby videohovor netrval dlhšie ako 1 hodinu.
  • Spíšte si jednotlivé témy, ktorým sa chcete venovať a pošlite ich vopred aj zamestnancom.
  • Požiadajte zamestnancov, aby si pred videohovorom naštudovali jeho obsah.
  • Do videhovoru zapojte iba zamestnancov, ktorých sa daná problematika týka. Vyhnete sa tak šumom a ruchu, ktorí by mohli vytvárať menej zainteresovaní zamestnanci.
  • Zapájajte zamestnancov do komunikácie otázkami, veďte dialóg. Zabezpečíte tak vyššiu koncentráciu.
https://www.modernanalyst.com/Resources/Articles/tabid/115/ID/5603/Remote-Business-Analysis-Interviewing-and-Facilitating.aspx


Komentáre