LEAN management a využitie jeho 5 S princípov v praxi

Hovorí Vám niečo skratka 5 S? Ide o princípy, ktoré definujú ako najlepšie zorganizovať pracovnú plochu pomocou identifikovania prítomných predmetov a zachovania „poriadku“.

Tzv. 5 S zaviedol Hiroyuki Hirano. Analytici využívali 5 S princípy najmä vo výrobe, no v súčasnosti sú uplatňované aj v administratívnych oblastiach. Systém 5 S bol z časti zatienený Lean managementom a jeho zlepšovaním procesov. V skutočnosti je však využitie 5 S podstatným krokom pred samotným zlepšovaním procesov.
Ak by ste radi uplatnili spomínané princípy aj vy, čítajte ďalej a dozviete sa krok po kroku, ako na to.

Čo znamená 5 S?

  1. Sort
  2. Set
  3. Shine
  4. Standardize
  5. Sustain

Krok číslo 1 – SORT/ Vytriediť 

V prvom kroku sa rozdelia hnuteľné veci na pracovisku do troch kategórií: potrebné na každodennú, alebo pravidelnú činnosť, úplne nepotrebné veci a veci, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich dvoch kategórií. Nepotrebné veci sa zlikvidujú, nezaradené veci sa označia tak, aby sa dala sledovať ich využiteľnosť v čase.

Krok číslo 2 – SET/ Usporiadaj

V druhom „S“ sa potrebné veci uložia tak, aby boli dostupné. Miesto, kde sa nanovo uložia sa dočasne označí a veci sa vždy vracajú späť. Potrebné veci by mali byť umiestnené na ľahko dostupnom mieste, ktoré máte na očiach. Jednoduchá dostupnosť zabezpečí ich kontinuálne využívanie.

Krok číslo 3 – SHINE/ Vyčisti

Podstatným krokom je aj vyčistenie predmetov a priestoru, kde sú uložené. Platí zásada, že iba čisté a uložené veci sú správne použiteľné. V tomto kroku sa často odhalia nedostatky súvisiace so zlým spôsobom údržby nástrojov a strojov. Pri treťom S je vhodné spomenúť aj tzv. POKA-YOKE teda spôsob, ktorým možno predísť nesprávne mu použitiu daného predmetu. Každý predmet má svoje miesto tam, kde je využívaný.

Krok číslo 4 – STANDARDIZE/ Štandardizuj

Od štvrtého S možno hovoriť o krokoch, ktoré zabezpečia udržateľnosť predošlých krokov.

Štandardizácia sa zabezpečí pomocou vizuálneho managementu, pracovných inštrukcií a ďalších nástrojov udržanie nastaveného usporiadania. Dodržiavanie zavedených štandardov je možné iba vtedy, ak majú pracovníci možnosť usporiadanie aktívne riadiť a sú stotožnení s usporiadaním pracoviska (vlastnícky prístup).

Krok číslo 5 – SUSTAIN/ Udržiavaj

Posledný krok 5 S možno definovať ako logické vyústenie celej snahy, pretože pracovníci sami chcú a udržujú priestor v štandardnom usporiadaní. Na overenie posledného kroku sa využívajú 5S audity, ktoré vykonávajú pracovníci samostatne, napríklad pri preberaní zmeny. V pravidelných intervaloch vykonávajú audity aj iné tímy, ktoré nepracujú v danom priestore, aby sa predišlo k zanedbaniu štandardov z dôvodu „prevádzkovej slepoty“. Audity majú za cieľ nájsť a odstrániť nedostatky. V piatom kroku majú pracovníci priestor pre nové usporiadanie tým, že navrhnú zmenu k lepšiemu. Možnosť zmeniť štandardy podporuje proaktívne správanie sa jednotlivcov a udržuje vysokú zapojiteľnosť pracovníkov.

5 S je možné aplikovať do akéhokoľvek pracovného prostredia a pripraviť tak pracovnú oblasť na aplikáciu Lean zlepšovania procesov. Bez dobre zavedeného 5 S je často Lean iba formálnym systémom bez evidentných výsledkov.

GDPR, GDPR, GDPR, GDPR, GDPR, GDPR, GDPR, GDPR, GDPR, GDPR,GDPR, GDPR, GDPR, GDPR, GDPR,GDPR, GDPR, GDPR, GDPR, GDPR,GDPR, GDPR, GDPR, GDPR, GDPR, GDPR nariadenia, GDPR nariadenia, GDPR nariadenia, GDPR nariadenia,GDPR nariadenia, GDPR nariadenia,GDPR nariadenia, GDPR nariadenia,GDPR nariadenia, GDPR nariadenia,GDPR nariadenia, GDPR nariadenia,GDPR nariadenia, GDPR nariadenia,GDPR nariadenia, GDPR nariadenia,GDPR nariadenia, GDPR nariadenia,GDPR nariadenia, GDPR nariadenia, Asseco, Asseco, Asseco, Asseco,Asseco, Asseco,Asseco, Asseco,Asseco, Asseco,Asseco, Asseco,Asseco, Asseco,Asseco, Asseco,Asseco, Asseco,Asseco, Asseco,Asseco, Asseco,Asseco, Asseco,Asseco, Asseco,Asseco, Asseco,Asseco, Asseco,Asseco, Asseco,Asseco, Asseco,Asseco, Asseco,Asseco, Asseco,Asseco, Asseco,Asseco, Asseco,Asseco, Asseco,Asseco, Asseco,

https://www.modernanalyst.com/Resources/Articles/tabid/115/ID/5499/Time-to-Clean-the-Garage-Again-and-Use-Lean-5S.aspx
Komentáre