Dosiahnite svoje ciele pomocou metódy Kaizen

Kaizen pochádza z japončiny. Ide o spojenie dvoch japonských slov:
Kai – zmena
Zen – k lepšiemu

Metóda Kaizen vznikla v Japonsku v 50. rokoch 

Jej cieľom bolo obnoviť povojnový japonský priemysel.
Do Toyoty tento nápad priniesol Taichii Ohno v rámci tzv. lean managementu, komplexného spôsobu na zvýšenie produktivity spoločnosti vďaka neustálemu zlepšovaniu procesov.
Kaizen, ako aj všetky nástroje, ktoré dnes poznáme pod názvom štíhly manažment (lean management).

Kaizen je spôsob postupného zlepšovania, ktorý je založený na viacerých malých zmenách vedúcich k lepšiemu. Hlavnou myšlienkou metódy Kaizen je neustále sústredenie sa na odstraňovanie problémov a optimalizáciu pracovných procesov. Kaizen možno definovať ako opak náhlych, radikálnych zmien.  

Kaizen je, podobne ako Lean, viac než len manažérska technika. Kaizen definuje najmä nastavenie myslenia. Touto metódou sa ciele dosahujú pomaly, no isto. Bez zbytočných chýb spôsobených rýchlym tempom a náhlením sa za cieľom. Proces rozdelený na malé kroky Vás postupne privedie k vytúženému cieľu.

Základné princípy Kaizen metódy

Masaaki Imai vo svojich knihách popisuje základné princípy metódy Kaizen.

  • Stále je čo zlepšovať. Vždy sa treba zlepšovať, aj keď veci fungujú. Len tak si udržíme konkurencieschopnosť.
  • Cieľom nie je dokonalosť, ale neustále zlepšovanie. Opakovanie drobných, každodenných zlepšení je cesta k dokonalosti.
  • Identifikujte príčinu problémov, aby ste ich natrvalo vyriešili. Riešením problémov bez zamyslenia sa nad ich príčinou vám problémy len odloží na neskôr.
  • Riešte problémy okamžite. Problémy je dôležité riešiť čo najskôr, kým sa situácia nezhorší a kým vám ich riešenie nezaberie veľa času a energie.
  • Priorizujte plánované zmeny. Je vhodnejšie uprednostniť rýchle, jednoduché a lacnejšie riešenia.
  • Zapájajte všetkých členov tímu do hľadaní riešení. Bez ohľadu na pozíciu vo firme, každý človek má právo vyjadriť sa, navrhnúť svoje nápady a zapájať sa do navrhovaných zmien.

Hlavné zásady, ktoré by mala uplatniť každá firma

Metóda Kaizen sa nesmie stať nástrojom na vyvíjanie nátlaku na zamestnancov, inak by sa stratil celý jej zmysel. Aby bola metóda Kaizen efektívna, treba s ohľadom na pohodu zamestnancov rešpektovať niekoľko zásad.

Zapojiť sa musia všetci

Do zmien sa musia zapojiť všetci zamestnanci firmy, bez ohľadu na svoje postavenie. Každý musí navrhnúť nápady, súhlasiť s navrhovanými zmenami a aktívne sa do procesu zmien zapájať.

Motivačný systém dopomôže k zmenám

Úspechy firmy sú úspechom zamestnancov. Je preto dôležité prejaviť im za to zaslúžené uznanie a odmeniť každého člena tímu prostredníctvom motivačného programu.

Rešpektovaním týchto základných princípov vzniká priestor pre neustále zmeny k lepšiemu, ktoré zlepšia produktivitu, kvalitu produktov alebo služieb a príjemné pracovné prostredie, ktoré u zamestnancov vzbudí úprimný a skutočný záujem zapájať sa.

V minulosti sme sa na blogu venovali aj Lean Managementu, ktorý je s metódou Kaizen úzko prepojený.

V prípade, že by ste radi uplatnili uvedené metódy aj vo Vašej firme
naši konzultanti identifikujú problémy a navrhnú riešenia na ich zlepšenie. Dokonca Vám pomôžu aj so samotnou implementáciou navrhnutých riešení.

Neváhajte nás kontaktovať emailom info@stormlevel.com alebo telefonicky 0918/803 463.

Komentáre