Získajte príspevok na podporu cestovného ruchu.
blog

Získajte príspevok na podporu cestovného ruchu.

Prevádzkujete reštauráciu, ubytovanie, cestovnú agentúru či iné služby v rámci cestovného ruchu?
Poklesol Váš obrat kvôli pandémii o viac ako 40%? V tom prípade je tento článok pre Vás! Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydalo výzvu štátnej pomoci na podporu cestovného ruchu v súvislosti s pandémiou Covid 19.

V tomto blogu sa dočítate, o aký typ príspevku ide, kto je oprávnený žiadať o finančný príspevok a ako postupovať pri vypracovaní žiadosti.

Žiadosti o finančný príspevok bude možné predkladať od 15.12.2020 do 31.12.2021.
Na výzvu je z prostriedkov štátneho rozpočtu vyčlenených 100 000 000 EUR.
K oprávneným žiadateľom patria mikro, malé a stredné podniky, ako aj veľké podniky a fyzické osoby.

Oprávnený žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky:

a) nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu,
b) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
c) nie je v likvidácii,
d) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,
e) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
g) nemá k dátumu podania žiadosti evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa voči nemu neeviduje pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov , splatné k 31.12.2019,
h) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
i) nenárokuje sa voči nemu vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom.

PODMIENKY POSKYTNUTIA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Minimálna pomoc sa podľa tejto schémy poskytuje formou finančného príspevku podniku vo výške 1,44 – 10 % z čistého obratu v období od 1. apríla 2020 do 31. decembra 2021.
Podnik zároveň musí spĺňať podmienku poklesu čistého obratu o viac ako 40%.

Podnik si môže podať žiadosť o finančný príspevok aj za konkrétne jednotlivé mesiace, pričom oprávnené obdobie musí byť v žiadosti jednoznačne špecifikované.

Podnik dokladuje pokles čistého obratu pre výpočet oprávnenosti a výšky pomoci v oprávnenom období pomocou tzv. referenčného mesiaca, ktorý je určený nasledovnými spôsobmi:

 a) Podnik, ktorý vznikol alebo začal prevádzkovať hospodársku činnosť do 31. 03. 2019 vrátane:

 – predkladá za každý mesiac, za ktorý požaduje finančný príspevok, výšku čistého obratu z rovnakého mesiaca v roku 2019. Pre podnik, ktorý vznikol v čase od 01. 02. 2019 do 31. 03. 2019 platí, že ak nedisponuje údajom za čistý obrat v roku 2019 za mesiac, na ktorý príspevok žiada, použije pre daný mesiac priemer všetkých mesiacov od 01. 04. 2019 do 31. 12. 2019.

b) Podnik, ktorý vznikol alebo začal prevádzkovať hospodársku činnosť od 01. 04. 2019 do 31. 12. 2019:

– predkladá za každý mesiac, za ktorý požaduje finančný príspevok, výšku čistého obratu z rovnakého mesiaca v roku 2019. V prípade, ak takýmto údajom za niektorý z mesiacov nedisponuje z dôvodu, že v danom mesiaci ešte nevykonával hospodársku činnosť, na ktorú žiada príspevok na pokrytie fixných nákladov, uvedie priemer všetkých mesiacov v období od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020, za ktoré disponuje údajmi o čistom obrate. Priemer vypočíta ako súčet obratov za všetky mesiace od mesiaca za ktorý disponuje údajom o čistom obrate delený počtom mesiacov v rozmedzí od mesiaca od ktorého disponuje údajom do 31. 03. 2020.

– Podnik, ktorý vznikol alebo začal prevádzkovať hospodársku činnosť od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2020 vrátane, uvedie za každý mesiac, za ktorý požaduje finančný príspevok, údaj o čistom obrate z priemeru mesiacov ktoré vykonával hospodársku činnosť v rozmedzí od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2020. Priemer vypočíta ako súčet obratov za všetky mesiace od mesiaca, za ktorý disponuje údajom o čistom obrate delený počtom mesiacov v rozmedzí od mesiaca, od ktorého disponuje údajom do 31. 03. 2020.

Oprávnený pomer fixných nákladov na výške celkového čistého obratu je nasledovný:

– Cestovné kancelárie 6%
– Cestovné agentúry 3,6%
– Ostatné činnosti 10%

Žiadosť o finančný príspevok sa predkladá elektronicky prostredníctvom elektronickej služby na adrese www.slovensko.sk, kde žiadateľ vyplní formulár.

Žiadosť o finančný príspevok bude možné podať kumulatívne za konkrétne mesiace opraveného obdobia sprístupnené vo formulári žiadosti o finančný príspevok, pričom možnosť predkladať žiadosti za ďalšie konkrétne mesiace bude podľa uváženia vyhlasovateľa výzvy.

V prvej etape predkladania bude žiadateľovi sprístupnená možnosť požiadať o finančný príspevok za oprávnené obdobie 1.4.2020 až 31.10.2020 vrátane.

V prípade nejasností o žiadosti o finančný príspevok pomoci de minimis, nás neváhajte kontaktovať emailom info@stormlevel.com alebo telefonicky 0918 803 463.


Radi Vám poskytneme BEZPLATNÉ poradenstvo.
Pomôžeme Vám s preverením Vašej oprávnenosti, ako aj so samotnou žiadosťou.


Viac info o výzve a jej podmienkach nájdete na https://www.mindop.sk/cestovnyruchEU fondy, Europske fondy, Granty, NFP, EU granty, podpora COVID, COVID, korona virus, EU fondy, Europske fondy, Granty, NFP, EU granty, podpora COVID, COVID, korona virus,EU fondy, Europske fondy, Granty, NFP, EU granty, podpora COVID, COVID, korona virus,EU fondy, Europske fondy, Granty, NFP, EU granty, podpora COVID, COVID, korona virus,EU fondy, Europske fondy, Granty, NFP, EU granty, podpora COVID, COVID, korona virus,EU fondy, Europske fondy, Granty, NFP, EU granty, podpora COVID, COVID, korona virus,EU fondy, Europske fondy, Granty, NFP, EU granty, podpora COVID, COVID, korona virus,EU fondy, Europske fondy, Granty, NFP, EU granty, podpora COVID, COVID, korona virus,EU fondy, Europske fondy, Granty, NFP, EU granty, podpora COVID, COVID, korona virus,EU fondy, Europske fondy, Granty, NFP, EU granty, podpora COVID, COVID, korona virus,EU fondy, Europske fondy, Granty, NFP, EU granty, podpora COVID, COVID, korona virus,EU fondy, Europske fondy, Granty, NFP, EU granty, podpora COVID, COVID, korona virus,EU fondy, Europske fondy, Granty, NFP, EU granty, podpora COVID, COVID, korona virus,EU fondy, Europske fondy, Granty, NFP, EU granty, podpora COVID, COVID, korona virus,EU fondy, Europske fondy, Granty, NFP, EU granty, podpora COVID, COVID, korona virus,EU fondy, Europske fondy, Granty, NFP, EU granty, podpora COVID, COVID, korona virus,EU fondy, Europske fondy, Granty, NFP, EU granty, podpora COVID, COVID, korona virus,

Komentáre