Program rozvoja vidieka SR – aktuálna výzva

Program rozvoja vidieka SR – aktuálna výzva

Pre podnikateľov v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby je aktuálne možné predkladať žiadosť o NFP v rámci programu rozvoja vidieka. Miera spolufinancovania predstavuje 50 %, pričom minimálna dotácia je vo výške 10 000 € a maximálna 60 000€. Podanie žiadosti je možné zrealizovať elektronicky.

Oprávnené aktivity v rámci uvedenej výzvy:

Špeciálna rastlinná výroba

 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špeciálnej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska;
 • Investície do obstarania technického a technologického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;

investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku vrátane súvisiacich investičných činnosti;

 • Investície do obstarania techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality; pričom oprávnené sú len kompletné závlahové detaily (nie súčasti na existujúci detail, ani stavebné investície);
 • Investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy;
 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku;
 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt;
 • Investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe.

Živočíšna výroba

 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska;
 • Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku
 • Investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 • Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej živočíšnej výroby (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží, alebo žúmp) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 • Investície objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže
  v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie.

Preverte si, či spĺňate podmienky oprávneného žiadateľa a neváhajte nás kontaktovať. S podaním žiadosti, ako aj s potrebnou dokumentáciou, Vám pomôžeme.

Kontaktný formulár

Komentáre